لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
125 نمایش کاربر زعفرانیه لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۳۴۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۲۱ : ۳۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۲۱ : ۳۶ فاکتور
124 نمایش کاربر مدیا پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۱۰ تومان ۲۴۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۱۷ : ۲۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۲ | ۱۷ : ۲۲ فاکتور
123 نمایش کاربر زعفرانیه پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۷۰۰۰ تومان ۱۱۸۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۱۴ : ۲۰ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۱۴ : ۲۰ فاکتور
122 نمایش کاربر مدیا لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۵۰۰ تومان ۳۵۰۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۱۴ : ۱۸ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۱۰:۵۹ فاکتور
121 نمایش کاربر زعفرانیه پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۳۰۰۰ تومان ۶۴۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۰ : ۴۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۰ : ۴۸ فاکتور
120 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۷۰۰۰ تومان ۱۱۸۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۰ : ۲۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۰ : ۲۹ فاکتور
119 نمایش کاربر مدیا پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۱۰ تومان ۲۴۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۰ : ۲۳ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۵/۱۱ | ۰ : ۲۳ فاکتور
118 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۱۷۰۰۰ تومان ۱۱۸۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۹ | ۱۹ : ۱۳ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۵/۹ | ۱۹ : ۱۳ فاکتور
117 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۰۰ تومان ۹۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱۵ : ۲۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۰:۵۳ فاکتور
116 نمایش کاربر مدیا لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۴۱۰ تومان ۲۴۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱۳ : ۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱۳ : ۵ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!