لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
115 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۶۰۰۰۰ تومان ۱۶۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱۳ : ۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱۳ : ۴ فاکتور
114 نمایش کاربر مدیا لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۲۱۰ تومان ۳۲۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱۳ : ۱ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۸:۳۴ فاکتور
113 نمایش کاربر مدیا پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۱۰ تومان ۲۴۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۸ | ۱ : ۲۳ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۹ - ۵:۵ فاکتور
112 نمایش کاربر مدیا تایید شده در حال آماده سازی ۲۰۰ تومان ۱۴۰۰ تومان ۲۴۰۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۱۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۱۴ فاکتور
111 نمایش کاربر مدیا تایید شده در حال آماده سازی ۲۰۰ تومان ۱۶۱۰ تومان ۲۶۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۱۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۱۴ فاکتور
110 نمایش کاربر مدیا لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۶۱۰ تومان ۲۶۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۱۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۱۰ فاکتور
109 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۹ فاکتور
108 نمایش کاربر مدیا پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۶۱۰ تومان ۲۶۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۱ : ۴ فاکتور
107 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۰۰۰ تومان ۸۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۷ | ۲۰ : ۲۹ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۷ - ۹:۴۰ فاکتور
106 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۹ : ۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۹ : ۰ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!