لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
105 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۴۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۴۳ فاکتور
104 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان ۱۳۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۳۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۳۸ فاکتور
103 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۹ فاکتور
102 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۵ فاکتور
101 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۲ فاکتور
100 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۲ فاکتور
99 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲۱ فاکتور
98 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۱۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۱۹ فاکتور
97 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲ فاکتور
96 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۲ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!