لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
95 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۱ فاکتور
94 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۸ : ۰ فاکتور
93 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۷ : ۵۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۷ : ۵۹ فاکتور
92 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۷ : ۵۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۷ : ۵۹ فاکتور
91 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۰۰ تومان ۹۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۶ : ۱۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۶ : ۱۲ فاکتور
90 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۰۰ تومان ۹۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۶ : ۱۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۶ : ۱۰ فاکتور
89 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۶ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۱ | ۱۶ : ۸ فاکتور
88 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۰۰۰ تومان ۸۱۰۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۵۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۵۹ فاکتور
87 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۹۹۰۰ تومان ۸۰۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۱۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۱۳ فاکتور
86 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۹۹۰۰ تومان ۸۰۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۱۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۱۲ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!