لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
85 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۹۹۰۰ تومان ۸۰۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۱۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۱۰ فاکتور
84 نمایش کاربر ایمان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۶۰۰۰ تومان ۷۷۰۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۳۰ | ۱۴ : ۷ فاکتور
83 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۹ | ۱۴ : ۳۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۲۹ | ۱۴ : ۳۹ فاکتور
82 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۹ | ۱۴ : ۳۶ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۹ | ۱۴ : ۳۶ فاکتور
81 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۹ | ۱۴ : ۳۳ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۹ | ۱۴ : ۳۳ فاکتور
80 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۰۰۰ تومان ۳۰۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۸ | ۱۷ : ۳۸ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۳/۲۹ - ۱۹:۱۰ فاکتور
79 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۸۰۰ تومان ۲۸۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۳۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۳۱ فاکتور
78 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۶۰۰ تومان ۲۶۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۲۸ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۲۸ فاکتور
77 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۶۰۰ تومان ۲۶۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۲۵ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۲۵ فاکتور
76 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۰۰ تومان ۲۴۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۲۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۲۷ | ۲۳ : ۲۱ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!