لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
75 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۰۰ تومان ۲۴۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۶ | ۱۳ : ۵۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۲۶ | ۱۳ : ۵۱ فاکتور
74 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۶۰۰ تومان ۲۶۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۴۸ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۴۸ فاکتور
73 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۸۰۰ تومان ۲۸۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۴۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۴۸ فاکتور
72 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۶۰۰ تومان ۲۶۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۴۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۴۶ فاکتور
71 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۸۰۰ تومان ۲۸۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۳۶ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۳۶ فاکتور
70 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۲۰۰ تومان ۲۲۰۰ تومان ۰۹۱۲۶۰۲۹۱۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۳۴ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۳ | ۱۲ : ۳۴ فاکتور
69 نمایش کاربر ایمان پایان یافته ۲۰۰ تومان ۷۶۰۰۰ تومان ۷۷۰۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۲ | ۱۳ : ۱۶ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۲۲ | ۱۳ : ۱۶ فاکتور
68 نمایش کاربر ایمان پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۳۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۲ | ۱۳ : ۱۴ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۴/۲۲ | ۱۳ : ۱۴ فاکتور
67 نمایش کاربر ایمان پایان یافته ۲۰۰ تومان ۴۶۰۰۰ تومان ۴۷۰۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۱ | ۱۱ : ۵۵ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۴/۲۱ | ۱۱ : ۵۵ فاکتور
66 نمایش کاربر ایمان پایان یافته ۲۰۰ تومان ۴۶۰۰۰ تومان ۴۷۰۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۱ | ۱۱ : ۴۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۴/۲۱ | ۱۱ : ۴۹ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!