لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
10344 نمایش کاربر تست لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۴۰۰۰ تومان ۲۹۰۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۷ | ۰ : ۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۲۲:۴۸ فاکتور
10343 نمایش کاربر خسروی ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۶۰۶۰۰ تومان ۶۱۶۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۲۳ : ۳۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۲۳ : ۳۰ فاکتور
10342 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱۹ فاکتور
10341 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۶۴۰۲ تومان ۶۶۴۰۲ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱۷ فاکتور
10340 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱۳ فاکتور
10339 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۶۷۰۸ تومان ۹۶۷۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۹ : ۱ فاکتور
10338 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۳۴۳۱ تومان ۶۳۴۳۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۸ : ۵۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۸ : ۵۹ فاکتور
10337 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۸۲۷۱ تومان ۹۸۲۷۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۷ : ۱۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۲۲:۴۵ فاکتور
10336 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۸۲۷۱ تومان ۹۸۲۷۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۷ : ۵ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۷ : ۵ فاکتور
10335 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۴۱۲۸۹ تومان ۵۱۲۸۹ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۷ : ۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۷ : ۳ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!