لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
284 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۲۷۲۲ تومان ۸۲۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۱۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۱۱ فاکتور
283 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۴۰۲۶۴۰ تومان ۴۱۲۶۴۰ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۹ فاکتور
282 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۴۰۲۶۴۰ تومان ۴۱۲۶۴۰ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۸ فاکتور
281 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۰۶۷۲۲ تومان ۱۱۶۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۵ فاکتور
280 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۲۷۲۲ تومان ۸۲۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۳ فاکتور
279 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۲۷۲۲ تومان ۸۲۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۸:۳۱ فاکتور
278 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۲۷۲۲ تومان ۸۲۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۸:۳۰ فاکتور
277 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۳۱۴۸۰ تومان ۴۱۴۸۰ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۰ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۳ : ۰ فاکتور
276 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۲۷۲۲ تومان ۸۲۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۲ : ۵۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۸:۲۹ فاکتور
275 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۲۷۲۲ تومان ۸۲۷۲۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۲ : ۵۸ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۸:۲۸ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!