لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
376 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۵۲۲۶ تومان ۷۵۲۲۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۳۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۳۵ فاکتور
375 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۶۲۰۷۸۱ تومان ۵۶۳۰۷۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۳۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۳۰ فاکتور
374 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۵۳۳۷۶ تومان ۶۳۳۷۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۲۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۲۳ فاکتور
373 نمایش کاربر ایمان ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۶۰۵۰۰ تومان ۶۱۵۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۲ : ۱۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۲ : ۱۵ فاکتور
372 نمایش کاربر تست لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۳۴۵۶۵۰ تومان ۳۵۰۶۵۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۵ : ۱۹ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۵ : ۱۹ فاکتور
371 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۴۲۰۰۰ تومان ۴۷۰۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۸ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۸ فاکتور
370 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۲۲۷۰۰ تومان ۱۲۷۷۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۶ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۶ فاکتور
369 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۹۰۱۰۰ تومان ۹۵۱۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۵ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۵ فاکتور
368 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۶۲۳۰۰ تومان ۱۶۷۳۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۳ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۳۳ فاکتور
367 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۳۸۰۱۸۱ تومان ۱۳۸۵۱۸۱ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۲۸ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۷/۳۰ | ۱۳ : ۲۸ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!