لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
10334 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۶۷۰۸ تومان ۹۶۷۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۵۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۵۷ فاکتور
10333 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۶۷۰۸ تومان ۹۶۷۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۵۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۵۴ فاکتور
10332 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۶۷۰۸ تومان ۹۶۷۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۵۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۵۱ فاکتور
10331 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۴۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۴۷ فاکتور
10330 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲۸ فاکتور
10329 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۱۴۰۸ تومان ۷۱۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲۶ فاکتور
10328 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۰۰۹۹۸ تومان ۱۱۰۹۹۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲۳ فاکتور
10327 نمایش کاربر secoodoor پایان یافته ۲۰۰ تومان ۷۰۷۵۰ تومان ۷۱۷۵۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۱۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۱۶ فاکتور
10326 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۸ فاکتور
10325 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۱۴۰۸ تومان ۷۱۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۷ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!