لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
256 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۸۳۵۰ تومان ۷۹۳۵۰ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۵۹ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۵۹ فاکتور
255 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۹۲۵۷۱ تومان ۱۰۲۵۷۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۹ فاکتور
254 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۰۷۲۱ تومان ۹۰۷۲۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۷ فاکتور
253 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۶۲۴۲ تومان ۶۶۲۴۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۶ فاکتور
252 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۷۲۱ تومان ۹۰۷۲۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۴ فاکتور
251 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۴۱۵۰ تومان ۸۵۱۵۰ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۲۰ : ۱۲ فاکتور
250 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۱۱۸۰۴۶ تومان ۲۱۲۸۰۴۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۱۹ : ۴۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۱۹ : ۴۴ فاکتور
249 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۱۱۸۰۴۶ تومان ۲۱۲۸۰۴۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۱۹ : ۴۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۱۹ : ۴۳ فاکتور
248 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۴۱۳۲۵۷ تومان ۴۲۳۲۵۷ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۱۹ : ۴۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۱۹ : ۴۱ فاکتور
247 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۶۹۲۰۳۱ تومان ۸۶۹۳۰۳۱ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۶/۲۷ | ۴ : ۴۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۰:۱۹ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!