لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
10326 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۸ فاکتور
10325 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۱۴۰۸ تومان ۷۱۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۷ فاکتور
10324 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۰۴۰۸ تومان ۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۴ فاکتور
10323 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۶۷۰۸ تومان ۹۶۷۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۲ فاکتور
10322 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۸۲۷۱ تومان ۹۸۲۷۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۶ : ۱ فاکتور
10321 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۹۸۰۰ تومان ۹۴۸۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۴۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۴۳ فاکتور
10320 نمایش کاربر تست لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۹۹۰۰ تومان ۸۴۹۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۴۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۴۲ فاکتور
10319 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۵۹۶۰۰ تومان ۱۶۴۶۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۴۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۴۰ فاکتور
10318 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۲۱ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۲۱ فاکتور
10317 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۵۰۰۹ تومان ۲۰۰۰۹ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۸ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!