لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
10316 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۹۳۳۰۰ تومان ۹۸۳۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۶ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۶ فاکتور
10315 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۸۹۸۰۰ تومان ۹۴۸۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۵ فاکتور
10314 نمایش کاربر تست لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۹۸۰۰ تومان ۹۴۸۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۶ | ۱۵ : ۱۴ فاکتور
10313 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۷۸۰۰ تومان ۱۸۸۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۸/۵ | ۲۰ : ۵۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۵ | ۲۰ : ۵۱ فاکتور
10312 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۳۲۹۰۰ تومان ۳۳۹۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۸/۵ | ۲۰ : ۵۱ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۵ | ۲۰ : ۵۱ فاکتور
10311 نمایش کاربر خسروی تایید شده در حال آماده سازی ۲۰۰ تومان ۳۳۴۰۰ تومان ۳۴۴۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۸/۴ | ۱۷ : ۱۹ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۴ | ۱۷ : ۱۹ فاکتور
10310 نمایش کاربر ایمان ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۴۲۱۰۰ تومان ۴۳۱۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۸/۳ | ۱۶ : ۳۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲۹ - ۱۷:۸ فاکتور
10309 نمایش کاربر ایمان ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۴۲۱۰۰ تومان ۴۳۱۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۸/۳ | ۱۶ : ۳۶ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۲۹ - ۱۶:۶ فاکتور
10305 نمایش کاربر ایمان ارسال شده - در انتظار تایید ۲۰۰ تومان ۴۲۱۰۰ تومان ۴۳۱۰۰ تومان ۰۹۰۳۳۴۶۲۷۸۹ ۱۳۹۹/۸/۳ | ۱۶ : ۳۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۸ - ۵:۰ فاکتور
10304 نمایش کاربر خسروی لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۱۴۰۰ تومان ۱۲۴۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۸/۳ | ۱ : ۵ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۹ - ۲۱:۳۵ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!