لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
10301 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۳۶۷۰۸ تومان ۲۴۶۷۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۲۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۲۴ فاکتور
10300 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۸۰۴۰۸ تومان ۱۹۰۴۰۸ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۲۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۲۳ فاکتور
10299 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۱۲۳۱۳۸ تومان ۱۳۳۱۳۸ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۲۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۲۰ فاکتور
421 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۷۷۴۸۱ تومان ۸۷۴۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲۰ : ۳ فاکتور
420 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۳۵۰۰ تومان ۳۸۵۰۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۱۲ : ۲۸ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۲ | ۱۲ : ۲۸ فاکتور
419 نمایش کاربر تست پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۲۰۳۵۰ تومان ۱۲۵۳۵۰ تومان ۰۹۳۵۸۷۶۲۲۵۲ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۱۲ : ۲۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۱۲ : ۲۶ فاکتور
418 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۷۰۴۴۷ تومان ۸۰۴۴۷ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۳ : ۹ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۲ | ۳ : ۹ فاکتور
417 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۵۷ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۵۷ فاکتور
416 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ فاکتور
415 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!