لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
416 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ فاکتور
415 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۸ فاکتور
414 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۷ فاکتور
413 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۷ فاکتور
412 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۱۷۰۷ تومان ۴۱۷۰۷ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۵ فاکتور
411 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۱۷۰۱ تومان ۴۱۷۰۱ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۲ : ۰ فاکتور
410 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۱۳ تومان ۲۱۴۱۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۲ | ۱ : ۵۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۲ | ۱ : ۵۹ فاکتور
409 نمایش کاربر secoodoor لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۰۳۰۰ تومان ۶۱۳۰۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۱۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۱۸ فاکتور
408 نمایش کاربر secoodoor پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۸۹۵۰ تومان ۶۹۹۵۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۱۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۱۴ فاکتور
407 نمایش کاربر secoodoor لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۰۳۰۰ تومان ۶۱۳۰۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۱۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۱۲ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!