لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
406 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۵۰۰ تومان ۲۴۵۰۰ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۲ : ۷ فاکتور
405 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۶۰۹۲ تومان ۶۶۰۹۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۵۷ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۵۷ فاکتور
404 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۸۷۶۴۰ تومان ۹۷۶۴۰ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۵۶ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۸:۰ فاکتور
403 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۱۴۰۰ تومان ۱۲۴۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۴۲ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۴۲ فاکتور
402 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۸۵۳۹۵ تومان ۱۹۵۳۹۵ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۳۰ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۳۰ فاکتور
401 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۲۵۳۹۷ تومان ۳۵۳۹۷ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۲۸ پرداخت در محل ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۲۸ فاکتور
400 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۷۴۶۸۱ تومان ۸۴۶۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۱۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۱۹ فاکتور
399 نمایش کاربر بازرگان لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۴۵۰ تومان ۶۴۵۰ تومان ۰۹۰۲۷۱۰۲۱۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۱۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۱۵ فاکتور
398 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۲۱۰۲ تومان ۳۲۱۰۲ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۸ فاکتور
397 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۵۲۸۱ تومان ۷۵۲۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۶ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۶ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!