لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
214 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۵۷۵۰۰ تومان ۲۵۸۵۰۰ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۶/۲۰ | ۱۸ : ۴۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۲۰ | ۱۸ : ۴۵ فاکتور
213 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۴۷۵۰۰ تومان ۱۴۸۵۰۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۲۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۲۲ فاکتور
212 نمایش کاربر خسروی پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۴۲۵۰ تومان ۳۵۲۵۰ تومان ۰۹۳۵۲۸۲۵۹۳۳ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۱۹ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۱۹ فاکتور
211 نمایش کاربر martonline پایان یافته ۲۰۰ تومان ۹۱۳۰۰ تومان ۹۲۳۰۰ تومان ۰۹۰۲۱۷۱۸۱۱۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۱۱ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۱۱ فاکتور
210 نمایش کاربر martonline پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۴۵۰۰ تومان ۶۵۵۰۰ تومان ۰۹۰۲۱۷۱۸۱۱۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۷ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۷ فاکتور
209 نمایش کاربر martonline پایان یافته ۲۰۰ تومان ۵۵۶۸۸۰۰ تومان ۵۵۶۹۸۰۰ تومان ۰۹۰۲۱۷۱۸۱۱۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۲ فاکتور
208 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۴۲۷۹ تومان ۴۴۲۷۹ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۰ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۱ : ۰ فاکتور
207 نمایش کاربر martonline پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۲۵۰۰ تومان ۲۳۵۰۰ تومان ۰۹۰۲۱۷۱۸۱۱۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۰ : ۵۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۰ : ۵۳ فاکتور
206 نمایش کاربر martonline پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۲۵۰۰ تومان ۲۳۵۰۰ تومان ۰۹۰۲۱۷۱۸۱۱۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۰ : ۵۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۰ : ۵۲ فاکتور
205 نمایش کاربر مدیا پایان یافته ۲۰۰ تومان ۳۲۷۱۰ تومان ۳۳۷۱۰ تومان ۰۹۳۰۲۱۸۴۰۰۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۰ : ۴۹ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۶/۱۹ | ۲۰ : ۴۹ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!