لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
394 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۴۶۸۱ تومان ۸۴۶۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۳ فاکتور
393 نمایش کاربر secoodoor لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۰۴۸ تومان ۶۰۴۸ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۳ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۳ فاکتور
392 نمایش کاربر secoodoor لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۱۸۰۰ تومان ۵۲۸۰۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۱ : ۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۶:۳۰ فاکتور
391 نمایش کاربر secoodoor پایان یافته ۲۰۰ تومان ۷۰۷۵۰ تومان ۷۱۷۵۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۵۸ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۵۸ فاکتور
390 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۷۴۶۸۱ تومان ۸۴۶۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۵۸ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۹:۲۷ فاکتور
389 نمایش کاربر secoodoor پایان یافته ۲۰۰ تومان ۴۶۴۲۰ تومان ۴۷۴۲۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۳۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۳۴ فاکتور
388 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۳۴۳۱ تومان ۶۳۴۳۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۲۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۲۰ : ۲۴ فاکتور
387 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۴۹۴۱۹ تومان ۵۹۴۱۹ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۳۴ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۸:۴ فاکتور
386 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۵۲۸۱ تومان ۷۵۲۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۳۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۷:۳۵ فاکتور
385 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۵۲۸۱ تومان ۷۵۲۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۷ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!