لیست سفارشات


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور
386 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۵۲۸۱ تومان ۷۵۲۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۳۱ پرداخت آنلاین ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۷:۳۵ فاکتور
385 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۵۲۸۱ تومان ۷۵۲۸۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۷ فاکتور
384 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۵۳۴۳۱ تومان ۶۳۴۳۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۷ فاکتور
383 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۲۸۳۱ تومان ۷۲۸۳۱ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲۴ فاکتور
382 نمایش کاربر secoodoor پایان یافته ۲۰۰ تومان ۵۶۴۲۰ تومان ۵۷۴۲۰ تومان ۰۹۳۷۲۷۶۹۳۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۵ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۵ فاکتور
381 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۱۳۷۲۶۶ تومان ۱۴۷۲۶۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۲ فاکتور
380 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۵۲۲۶ تومان ۷۵۲۲۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۷ : ۰ فاکتور
379 نمایش کاربر سوپر مارکت بازرگان ( شعبه اوین ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۲۷۴۲۳ تومان ۳۷۴۲۳ تومان ۰۹۳۹۱۳۲۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۴۴ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۴۴ فاکتور
378 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) پایان یافته ۲۰۰ تومان ۶۵۲۲۶ تومان ۷۵۲۲۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۴۰ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۴۰ فاکتور
377 نمایش کاربر مارکت بازرگان ( شعبه ولنجک ) لغو شده کاربر ۲۰۰ تومان ۶۵۲۲۶ تومان ۷۵۲۲۶ تومان ۰۹۹۰۵۰۲۷۸۶۵ ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۳۷ پرداخت کیف پول ۱۳۹۹/۸/۱ | ۱۶ : ۳۷ فاکتور
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!