لیست محصولات

کد محصول نام فارسی نام لاتین قیمت تصویر نوع محصول ویرایش محصول
47675 پاستیل ببتو سیب2625 Bebeto Apple jelly gum 14000 مدیریت محصول
47676 پاستیل ببتو قارچی2626 Bebeto Mushroom jelly gum 40g 9000 مدیریت محصول
47677 پاستیل ببتو میوه ای کوچک2627 Bebeto mixed fruits jelly gum 165g 22000 مدیریت محصول
47678 پاستیل ببتو نوشآبه ای2628 Bebeto Coka Cola jelly gum 165g 24000 مدیریت محصول
47679 پاستیل بستنی 165 گرمی ببتو bebeto ice cream jelly gum 24000 مدیریت محصول
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!