لیست فکتورهای معلق شده


کد سفارش کاربر نام فروشگاه وضعیت سود سوپر آنلاین مبلغ کل قابل پرداخت تلفن فروشگاه تاریخ سفارش نوع پرداخت تاریخ تحویل فاکتور رفع انسداد

0
    توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!