لیست فروشگاه های تایید نشده

تصویر کد فروشگاه نام نام فروشگاه شماره موبایل شماره فروشگاه کد فعال سازی ثبت نام وضعیت تایید / عدم تایید ویرایش فروشگاه
توجه داشته باشید اطلاعات پس از ویرایش یا حذف قابل برگشت نمی باشد !!!